អនុក្រឹត្យ-​លើ​វិស័យ​ដីធ្លី

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៤៦ អនក្រ ប.ក​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​​ដីកាត់​ចេញ​ពី​ព្រៃ​សម្បទាន​ ដើម្បី​ធ្វើ​អនុប​យោគ នៅ​ស្រុក​ស្វាយ​លើ ខេត្ត​សៀ...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៤៦ អនក្រ ប.ក​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​​ដីកាត់​ចេញ​ពី​ព្រៃ​សម្បទាន​ ដើម្បី​ធ្វើ​អនុប​យោគ នៅ​ស្រុក​ស្វាយ​លើ ខេត្ត​សៀមរាប

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៤៥ ​អន​ក្រ ប.ក​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​​ដី ចេញ​ពី​ព្រៃ​សម្បទាន ដើម្បី​ធ្វើអនុបយោគ​​ នៅ​ស្រុក​ស្វាយ​លើ ខេត្ត​សៀមរា...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៤៥ ​អន​ក្រ ប.ក​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​​ដី ចេញ​ពី​ព្រៃ​សម្បទាន ដើម្បី​ធ្វើអនុបយោគ​​ នៅ​ស្រុក​ស្វាយ​លើ ខេត្ត​សៀមរាប

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៤៤ ​អន​ក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​​​ដី ពី​ក្រុម​ហ៊ុន​ដី​សម្បទាន និង​ធ្វើ​អនុប​យោគជាដី នៅ​ស្រុក​ជី​ក្រែង ខេត...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៤៤ ​អន​ក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​​​ដី ពី​ក្រុម​ហ៊ុន​ដី​សម្បទាន និង​ធ្វើ​អនុប​យោគជាដី នៅ​ស្រុក​ជី​ក្រែង ខេត្ត​សៀម​រាប

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​​២៤៣ ​អន​ក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​​ដី​ចេញ​ពីដី​សម្ប​ទាន​សេដ្ឋកិច្ច នៅ​ស្រុក​ស្វាយ​លើ ខេត្ត​សៀម​រាប

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​​២៤៣ ​អន​ក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​​ដី​ចេញ​ពីដី​សម្ប​ទាន​សេដ្ឋកិច្ច នៅ​ស្រុក​ស្វាយ​លើ ខេត្ត​សៀម​រាប

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៤២​ អន​ក្រ ប.ក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​​ដី ​ពីដី​សម្បទាន​សេដ្ឋ​កិច្ច​ដើម្បី​ធ្វើ​អនុប​យោគ នៅ​ស្រុក​ជី​ក្រែង ខេត្ត​...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៤២​ អន​ក្រ ប.ក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​​ដី ​ពីដី​សម្បទាន​សេដ្ឋ​កិច្ច​ដើម្បី​ធ្វើ​អនុប​យោគ នៅ​ស្រុក​ជី​ក្រែង ខេត្ត​សៀម​រាប

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៤១ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៩ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី កាត់​ចេញ​ពី​ដី​គម្រប​ព្រៃ​ឈើ​បម្រុង ទុក​អចិន្ត្រៃយ៍ នៅ​ឃុំ​ផ្លូវ​មាស ស្រ...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៤១ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៩ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី កាត់​ចេញ​ពី​ដី​គម្រប​ព្រៃ​ឈើ​បម្រុង ទុក​អចិន្ត្រៃយ៍ នៅ​ឃុំ​ផ្លូវ​មាស ស្រុក​រតនៈ​មណ្ឌល ខេត្ត​បាត់ដំបង

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៤០ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៩ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ ចេញ​ពីគម្រប​​ព្រៃ​ឈើ ​ឆ្នាំ២០០២ និង​ធ្វើ​អនុ​បយោគ​ ឃុំ​ត្រាំកក់ ​ស្រុក​...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៤០ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៩ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ ចេញ​ពីគម្រប​​ព្រៃ​ឈើ ​ឆ្នាំ២០០២ និង​ធ្វើ​អនុ​បយោគ​ ឃុំ​ត្រាំកក់ ​ស្រុក​ត្រាំ​កក់ ខេត្ត​​​តាកែវ

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៣៩ អន​ក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៩ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី ចេញ​ពីគម្រប​ព្រៃ​ឈើ ២០០២ ដើម្បី​ធ្វើ​អនុ​បយោគ​ នៅ​ភូមិ​ព្រៃ​យ៉ាវ ឃុំ​ស្...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៣៩ អន​ក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៩ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី ចេញ​ពីគម្រប​ព្រៃ​ឈើ ២០០២ ដើម្បី​ធ្វើ​អនុ​បយោគ​ នៅ​ភូមិ​ព្រៃ​យ៉ាវ ឃុំ​ស្រែ​ក្នុង ស្រុក​ជុំគិរី ខេត្ត​កំពត

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៣៨ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៩ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី ចេញ​ពីគម្រប​ព្រៃ​ឈើ ២០០២ ដើម្បី​ធ្វើ​អនុបយោគ នៅ​ឃុំ​ដំបូក​ខ្ពស់ ស្រុក​អង...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៣៨ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៩ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី ចេញ​ពីគម្រប​ព្រៃ​ឈើ ២០០២ ដើម្បី​ធ្វើ​អនុបយោគ នៅ​ឃុំ​ដំបូក​ខ្ពស់ ស្រុក​អង្គរ​ជ័យ ខេត្ត​កំពត

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​​២៣៧ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​​០៩​ ខែ​​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​​២០១២ កា​រកាត់​ដី ចេញ​ពី​ព្រៃ​សម្បទាន និង​ធ្វើ​អនុប​យោគ នៅ​ឃុំ​សេដា ស្រុក​តំបែរ ខេត្ត...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​​២៣៧ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​​០៩​ ខែ​​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​​២០១២ កា​រកាត់​ដី ចេញ​ពី​ព្រៃ​សម្បទាន និង​ធ្វើ​អនុប​យោគ នៅ​ឃុំ​សេដា ស្រុក​តំបែរ ខេត្ត​កំពង់ចាម