អនុក្រឹត្យ-​លើ​វិស័យ​ដីធ្លី

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៦២ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ​ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី កាត់​ចេញពី​ព្រៃ​សម្ប​ទាន​​ ដើម្បី​ធ្វើ​អនុប​យោគ នៅ​ស្រុក​តំបែរ ខេត្ត​កំ...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៦២ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ​ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី កាត់​ចេញពី​ព្រៃ​សម្ប​ទាន​​ ដើម្បី​ធ្វើ​អនុប​យោគ នៅ​ស្រុក​តំបែរ ខេត្ត​កំពង់​ចាម​

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៦១ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី ចេញ​ពីគម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ​២០០២ ដើម្បី​ធ្វើ​អនុ​បយោគ នៅ​ក្នុង​ស្រុកអង្គរ​...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៦១ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី ចេញ​ពីគម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ​២០០២ ដើម្បី​ធ្វើ​អនុ​បយោគ នៅ​ក្នុង​ស្រុកអង្គរ​ជ័យ ខេត្ត​កំពត

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៦០ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី ចេញ​ពី​គម្រប​ព្រៃ​ឈើឆ្នាំ​២០០២ ​ដើម្បី​ធ្វើ​អនុប​យោគ ស្រក​ជុំគីរី ខេត្ត​...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៦០ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី ចេញ​ពី​គម្រប​ព្រៃ​ឈើឆ្នាំ​២០០២ ​ដើម្បី​ធ្វើ​អនុប​យោគ ស្រក​ជុំគីរី ខេត្ត​កំពត​

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ ២៥៩ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ កាត់​​ចេញ​​ពី​គម្រប​ព្រៃ​ឈើឆ្នាំ​២០០២ ពីដី​សម្បទាន​ក្រុមហ៊ុន នៅ​ស្រុក​ឈ...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ ២៥៩ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ កាត់​​ចេញ​​ពី​គម្រប​ព្រៃ​ឈើឆ្នាំ​២០០២ ពីដី​សម្បទាន​ក្រុមហ៊ុន នៅ​ស្រុក​ឈូក ខេត្ត​កំពត

អនុ​ក្រឹត្យ លេខ​២៥៧ អនក្រ.បក​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី ធ្វើ​អនុ​បយោគ ដើម្បី​ធ្វើ​ប្រទាន​កម្ម ស្រុក​ទឹក​ផុស ស្រុល​បរិបូរណ៍ និង​ស្រ...

អនុ​ក្រឹត្យ លេខ​២៥៧ អនក្រ.បក​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី ធ្វើ​អនុ​បយោគ ដើម្បី​ធ្វើ​ប្រទាន​កម្ម ស្រុក​ទឹក​ផុស ស្រុល​បរិបូរណ៍ និង​ស្រុក​សាមគ្គី​មានជ័យ ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៥៦ អនក្រ ប.ក​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​​២០១២ ការ​កាត់​ដីកាត់​​ចេញ​​ពីគម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ២០០២ និង​ពីដី​ដែល​មាន​ដីកា​ដក​ហូត នៅ​ស្រ...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៥៦ អនក្រ ប.ក​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​​២០១២ ការ​កាត់​ដីកាត់​​ចេញ​​ពីគម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ២០០២ និង​ពីដី​ដែល​មាន​ដីកា​ដក​ហូត នៅ​ស្រុក​មេមត់ ខេត្ត​កំពង់​ចាម​

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​ ២៥៥​ អនក្រ ប.ក​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​​ដី​ពី​គម្រប​​ព្រៃ​​ឈើ ​និង​ពី​ដី​សម្បទាន​​សេដ្ឋកិច្ច នៅស្រុក​ជ័យ​សែន និង​...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​ ២៥៥​ អនក្រ ប.ក​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​​ដី​ពី​គម្រប​​ព្រៃ​​ឈើ ​និង​ពី​ដី​សម្បទាន​​សេដ្ឋកិច្ច នៅស្រុក​ជ័យ​សែន និង​ស្រុក​ឆែប​ ខេត្ត​ព្រះវិហារ​

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៥៣ អនក្រ ប.ក​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ពីព្រៃ​សម្បទាន និង​ធ្វើ​អនុ​បយោគ នៅស្រុក​ថាឡាប​រិវ៉ាត់ ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៥៣ អនក្រ ប.ក​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ពីព្រៃ​សម្បទាន និង​ធ្វើ​អនុ​បយោគ នៅស្រុក​ថាឡាប​រិវ៉ាត់ ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៥១ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ពី​​ដែន​ជម្រក​សត្វ​ព្រៃ​ភ្នំ​សំកុស នៅ​ស្រុក​វាល​វែង​​ ខេត្ត​ពោធិ៍​សាត់​

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៥១ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ពី​​ដែន​ជម្រក​សត្វ​ព្រៃ​ភ្នំ​សំកុស នៅ​ស្រុក​វាល​វែង​​ ខេត្ត​ពោធិ៍​សាត់​

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៤៧ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ចេញ​​ពី​ដី​សម្បទាន​សេដ្ឋ​កិច្ច ​​ធ្វើ​​អនុប​យោគ នៅ​ឃុំ​ជើង​គោ ស្រុក​ព្រៃ​...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៤៧ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ចេញ​​ពី​ដី​សម្បទាន​សេដ្ឋ​កិច្ច ​​ធ្វើ​​អនុប​យោគ នៅ​ឃុំ​ជើង​គោ ស្រុក​ព្រៃ​នប់ ខេត្ត​ព្រះ​សីហនុ