អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៦១ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី ចេញ​ពីគម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ​២០០២ ដើម្បី​ធ្វើ​អនុ​បយោគ នៅ​ក្នុង​ស្រុកអង្គរ​ជ័យ ខេត្ត​កំពត

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ