អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៦០ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី ចេញ​ពី​គម្រប​ព្រៃ​ឈើឆ្នាំ​២០០២ ​ដើម្បី​ធ្វើ​អនុប​យោគ ស្រក​ជុំគីរី ខេត្ត​កំពត​

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ