កិច្ចសម្ភាសន៏ពិសេស ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ជាមួយ លោកជំទាវ អ៊ឹង កន្ថាផាវី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារី ស្តីពីស្ថានភាពស្ត្រីកម្ពុជា ក្នុងពេលរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ