ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជា ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក ឡយ អូស្ទីន Lioyd Austin រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិក នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ