លទ្ធផលនៃកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ទ្វេភាគី លើកទី១ រវាងព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា និងប្រទេសហ្សកហ្ស៊ី

 

 

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ