សម្ព័ន្ធភាពអង្គភាពប្រឆាំងគ្រាប់ចង្កោម (CMC) ថ្កោលទោសថៃក្នុងការប្រើប្រាស់​គ្រាប់បែក​ចង្កោមនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជា

171

CMC_condemns_Thai_Use_of_Cluster_bombs_Khmer_Version