កម្ពុជា និងឡាវ បន្តពង្រឹងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងយូរអង្វែង

កម្ពុជា និងឡាវ បន្តពង្រឹងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងយូរអង្វែង

Cambodia, Laos to strengthen Comprehensive and Long-Lasting Strategic Partnership

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ