កិច្ចសម្ភាសន៍៖ ឯកឧត្តម កិត្តិបរិរក្សបណ្ឌិត ហោ ណាំហុង ឧត្តមប្រឹក្សា ផ្ទាល់ ព្រះ មហាក្សត្រ ស្តីពី (សន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស)

កិច្ចសម្ភាសន៍៖ ឯកឧត្តម កិត្តិបរិរក្សបណ្ឌិត ហោ ណាំហុង ឧត្តមប្រឹក្សា ផ្ទាល់ ព្រះ មហាក្សត្រ ស្តីពី (សន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស) ថ្ងៃទី ២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ