វីដេអូឯកសារឆ្នាំ២០២១៖ សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ស្តីពីកិច្ច ព្រម ព្រៀង សន្តិភាព ទីក្រុងប៉ារីស (ប្រវត្តិនៃការចរចានិងសមិទ្ធិផល)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ