សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្ដម សុខ ចិន្តាសោភា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ដី រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្នុងពិធីចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្ដម សុខ ចិន្តាសោភា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ដី រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្នុងពិធីចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
នៅថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣។

——–
Remarks of His Excellency SOK Chenda Sophea, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation,
on August 23, 2023.

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ