ផ្សាយបន្តផ្ទាល់🔥 ពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ដ្រការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី៣២ ឆ្នាំ២០២៣ នៅរាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 🇰🇭

🔥 ពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ដ្រការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី៣២ ឆ្នាំ២០២៣ នៅរាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 🇰🇭

🔥 Opening Ceremony of the 32nd SEA GAMES, 2023 Phnom Penh, Kingdom of Cambodia

ថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ 05 May 2023

#អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី៣២ #32ndSEAGAMES
#កីឡារស់ក្នុងសន្ដិភាព #SPORTS_LIVE_IN_PEACE
#កម្ពុជា២០២៣ #Cambodia2023

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ