សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ាន ស្តីពីការប្រហារជីវិតសកម្មជនបក្សប្រឆាំងបួននាក់នៅមីយ៉ាន់ម៉ា ថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ