សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី លទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលា និងកម្មវិធីវេទិកាតុមូល ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ និងបណ្តុះបណ្តាល ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ