សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃកិច្ចប្រជុំកំពូល មហាអនុតំបន់មេគង្គ៖ ក្រោមមូលបទ មហាអនុតំបន់មេគង្គ” ពង្រឹងភាពខ្លាំងដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈមនៃទសវត្សថ្មី”

394

Download (PDF, 500KB)