រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញសេចក្តីប្រកាសលេខ៖០១ សប្រក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីគោលនយោបាយចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសជំរុញ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញសេចក្តីប្រកាសលេខ៖០១ សប្រក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីគោលនយោបាយចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសជំរុញ

 

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ