រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញសេចក្តីប្រកាសលេខ៖០១ សប្រក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីគោលនយោបាយចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសជំរុញ

301

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញសេចក្តីប្រកាសលេខ៖០១ សប្រក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីគោលនយោបាយចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសជំរុញ