រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល៖ ការអនុវត្តយុទ្ធនាការ អប់រំ ផ្សព្វផ្សាយ និងបណ្តុះបណ្តាលប្រជាពលរដ្ឋ ក្រោមប្រធានបទ « រួមគ្នាទទួលខុសត្រូវទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩»

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល ចេញលិខិតលេខៈ៣៦៣សខល

ជម្រាបជូន
-ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
– ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត
ស្តីពី ការអនុវត្តយុទ្ធនាការ អប់រំ ផ្សព្វផ្សាយ និងបណ្តុះបណ្តាលប្រជាពលរដ្ឋ ក្រោមប្រធានបទ « រួមគ្នាទទួលខុសត្រូវទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩» ដើម្បីជំរុញការទទួលខុសត្រូរបស់ បុគ្គល គ្រួសារ សហគមន៍ ស្ថាប័នាក់ព័ន្ធជាពិសេសសេវាឯកជន អាជ្ញាធរមូដ្ឋាន រួមគ្នាទទួលខុសត្រូវក្នុងស្មារតីសាមគ្គីភាព ដើម្បីកាត់ផ្តាច់ខ្សែរចំលងវីរុសកូវីដ-១៩ ព្រមទាំង រសើនៅជាមួយនឹងវិរុសកូវីដ-១៩ តាមគន្លងប្រកត្តីភាពថ្មីឱ្យបានត្រឹមត្រូវ
ថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្តយុទ្ធនាការជាតិ ក្រោមប្រធានបទ « រួមគ្នាទទួលខុសត្រូវទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩» យើងកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ជាមួយគ្នា យើងរួមគ្នាប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ជាមួយគ្នា!

Download (PDF, 1.32MB)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ