សន្និសីទសារព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី បច្ចុប្បន្នភាពជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

សន្និសីទសារព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី បច្ចុប្បន្នភាពជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ១១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ