សន្និសីទសារព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី បច្ចុប្បន្នភាព ជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមម៉ោង ០៧:០០ ព្រឹក នៃថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ