សេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីករណីព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ៣នាក់ មានករណីវិជ្ជាមានកូវីដ១៩ ថ្មី ១នាក់ ថ្ងៃទី១០ មេសា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីករណីព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ៣នាក់ មានករណីវិជ្ជាមានកូវីដ១៩ ថ្មី ១នាក់ ថ្ងៃទី១០ មេសា ២០២០
*************************
– ករណីជាសះស្បើយ សរុប ៧៥នាក់ (ថ្មី ៣នាក់) ស្មើនិង ៦២,៥០% នៃអ្នកវិជ្ជាមានកូវីដ១៩ ទាំងអស់ ។
– អ្នកដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាល សរុប ៤៥នាក់ (ស្រ្តី-១៧នាក់, បុរស-២៨នាក់) ។
– អ្នកវិជ្ជាមាន វីរុសកូវីដ-១៩ ដែលបានរកឃើញ សរុបទូទាំងប្រទេស ចំនួន ១២០នាក់ (ថ្មី ១នាក់) ស្រ្តី-៣៧នាក់, បុរស-៨៣នាក់ ។
( គិតត្រឹមម៉ោង៧:០០ ព្រឹក ថ្ងៃទី១១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០ )

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ