សេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីករណីព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ៤នាក់ មានករណីវិជ្ជាមានកូវីដ១៩ ថ្មី ១នាក់ ថ្ងៃទី៩ មេសា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីករណីព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ៤នាក់ មានករណីវិជ្ជាមានកូវីដ១៩ ថ្មី ១នាក់ ថ្ងៃទី៩ មេសា ២០២០
*************************
– ករណីជាសះស្បើយ សរុប ៧២នាក់ (ថ្មី ៤នាក់) ស្មើនិង ៦០,៥០% នៃអ្នកវិជ្ជាមានកូវីដ១៩ ។
– អ្នកដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាល សរុប ៤៧នាក់ (ស្រ្តី-១៧នាក់, បុរស-៣០នាក់) ។
– អ្នកវិជ្ជាមាន វីរុសកូវីដ-១៩ ដែលបានរកឃើញ សរុបទូទាំងប្រទេស ចំនួន ១១៩នាក់ (ថ្មី ១នាក់) ស្រ្តី-៣៦នាក់, បុរស-៨៣នាក់ ។
( គិតត្រឹមម៉ោង៧:០០ ព្រឹក ថ្ងៃទី១០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០ )

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ