សេចក្តីណែនាំរបស់ ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី វិធានការការពារកាចម្លង វីរុសកូវីដ១៩ ចំពោះម្ចាស់រថយន្ត និងអ្នកដំណើរ ដោយមធ្យោបាយដឹកកជញ្ជូនរួម ដែលផ្ទុកអ្នកដំណើរច្រើនលើសពី១០ នាក់

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ