សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីការជាសះស្បើយចំនួន ២នាក់ និងមិនមានករណីវិជ្ជាមានកូវីដ១៩ថ្មីទេ

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីការជាសះស្បើយចំនួន ២នាក់ និងមិនមានករណីវិជ្ជាមានកូវីដ១៩ថ្មីទេ
– ករណីជាសះស្បើយ សរុប ២៥នាក់ (ថ្មី ២នាក់) ស្មើ២៣,៣៦% នៃអ្នកវិជ្ជាមានកូវីដ១៩ ។
– អ្នកដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាល សរុប ៨៤នាក់ ស្រ្តី-២៨នាក់, បុរស-៥៦នាក់ ។
– អ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល និងអ្នកជាសះស្បើយ សរុប ១០៩នាក់ ស្រ្តី-៣០នាក់, បុរស-៧៩នាក់ ។
( គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី ១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០ )

 

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ