ពិធីបើកការដ្ឋានកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ២ និងផ្លូវជាតិលេខ២២ តាខ្មៅ អូរចំបក់ អង្គតាសោម

18