ពិធីបើកមហាសន្និបាត លើកទី៣៩ សមាគមអន្ដរជាតិ នៃអភិបាលក្រុងប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង (AIMF) ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជាផ្លូវកា

ពិធីបើកមហាសន្និបាត លើកទី៣៩ សមាគមអន្ដរជាតិ នៃអភិបាលក្រុងប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង (AIMF) ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជាផ្លូវការ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩នេះ ក្រោមប្រធានបទ «ភ្នំពេញ៤០ឆ្នាំក្រោយ»

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ