ព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះបរិត បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ក្នុងព្រះបរមរាជវាំង

89