សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ ៖ សម រង្ស៊ី បានឆ្លងផុតបន្ទាត់ក្រហមប្រជាធិបតេយ្យ ហើយកំពុងអនុវត្តផែនការរដ្ឋប្រហារ!

343

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ ៖ សម រង្ស៊ី បានឆ្លងផុតបន្ទាត់ក្រហមប្រជាធិបតេយ្យ ហើយកំពុងអនុវត្តផែនការរដ្ឋប្រហារ!
មានរយៈពេល ២៣នាទី និង០៤ វិនាទី