សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបសកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាល័យកន់យ៉ាង និងជួបស្ថាបនិកមូលនិធិអប់រំកន់យា៉ង ប្រទេសកូរ៉េ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ