សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន Chint Group

106