ព្រះមហាក្សត្រ និងសម្តេចម៉ែ ស្តេចយាងក្នុងព្រះរាជពិធីសិកទៀនវស្សាព្រះរាជទ្រព្យ ក្នុងព្រះបរមរាជវាំង

529