សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន នៅក្នុងឱកាសនៃសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

55

Download (PDF, 99KB)