សកម្មភាព ឯកឧត្តម Nguyen Phu Thong ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម បំពេញទស្សនៈកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

51