ឱកាសទទួលបានការងារសមរម្យ និង​កម្មសិក្សា​ការ​ងារ នៅក្នុងវេទិកាការងាររបស់ក្រសួងការងារ និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ នៅមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញ (៣១៥)

បទយកការណ៍ស្តីពី ឱកាសទទួលបានការងារសមរម្យ និង​កម្មសិក្សា​ការ​ងារ នៅក្នុងវេទិកាការងាររបស់ក្រសួងការងារ និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ នៅមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញ (៣១៥)
នាទី ទីផ្សារការងារ និងមុខរបរ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ