លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះ សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី កម្ពុជា-ឥណ្ឌូនេស៊ី លើកទី៤ ទីក្រុងហ្សាការតា ថ្ងៃទី០៣-០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ