ព្រះរាជពិធីបុណ្យថ្វាយមហាព្រះរាជកុសល ព្រះមហាក្សត្រ ក្នុងឱកាសគ្រងសិរីរាជ្យសម្បត្តិគំរប់ ១៤ ព្រះវស្សា

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ