វេទិកាការងារ​ប្រចាំខែ​របស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ និងកម្មសិក្សាការងារដល់យុវជន (៣០០)

បទយកការណ៍ ស្តីពី​វេទិកាការងារ​ប្រចាំខែ​របស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ និងកម្មសិក្សាការងារដល់យុវជន (៣០០)
នាទីទីផ្សារការងារ និងមុខរបរ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ