សូមអញ្ជើញទស្សនា​វីដេអូ «រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី៦ បន្តដំណើរលើវិថីពង្រឹងការបង្រួបបង្រួមជាតិ!»

197
សូមអញ្ជើញទស្សនា​វីដេអូ «រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី៦ បន្តដំណើរលើវិថីពង្រឹងការបង្រួបបង្រួមជាតិ!»
ដែលមានរយៈពេល ១៨នាទី និង ៥៥វិនាទី