អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៦៥ អនក្រ ប.ក​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ​ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី កាត់​ចេញ​ពីដី​​សម្បទាន​សេដ្ឋកិច្ច​ក្រុម​ហ៊ុន ដើម្បី​ធ្វើអនុប​យោគ​ជា​ដី​ឯក​ជន​របស់​រដ្ឋ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ