វេទិកាការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌល​ការងារ​រាជធានីភ្នំពេញ​របស់ក្រសួង​ការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ​បានផ្តល់​ឱកាស​ការងារ និងកម្មសិក្សា​ការងារ​ជូនដល់យុវជន (២៩០)

បទយកការណ៍ស្តីពី វេទិកាការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌល​ការងារ​រាជធានីភ្នំពេញ​របស់ក្រសួង​ការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ​បានផ្តល់​ឱកាស​ការងារ និងកម្មសិក្សា​ការងារ​ជូនដល់យុវជន(២៩០)

ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ