វេទិកានៅមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញ របស់ក្រសួង​ការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបានផ្តល់ឱកាសការងារ និងកម្មសិក្សាការងារ ជូនដល់យុវជន (២៨៣)

បទយការណ៍ស្តីពី វេទិកានៅមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញ របស់ក្រសួង​ការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបានផ្តល់ឱកាសការងារ និងកម្មសិក្សាការងារ ជូនដល់យុវជន (២៨៣)
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរប និងការងារ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ