វីដេអូឯកសារ ស្តីពី តើប្រជាពលរដ្ឋ បានទទួលផលប្រយោជន៍ ជាក់ស្តែងសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ ពីសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន គិតចាប់ត្រឹមពីដើមឆ្នាំ ២០១៦មក?

តើប្រជាពលរដ្ឋ បានទទួលផលប្រយោជន៍ ជាក់ស្តែងសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ ពីសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន គិតចាប់ត្រឹមពីដើមឆ្នាំ ២០១៦មក?
អង្គភាពព័ត៍មាននិង ប្រតិកម្មរហ៍ស នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
រយៈពេល ៤៩នាទី ១៨វិនាទី

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ