វេទិកាការងារប្រចាំខែ ក្នុងត្រីមាសទី១ នៅឆ្នាំ២០១៨ របស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបានផ្តល់ឱកាសការងារដល់យុវជនចំនួន ២០៦៧នាក់ (២៨២)

បទយកការណ៍ស្តីពី វេទិកាការងារប្រចាំខែ ក្នុងត្រីមាសទី១ នៅឆ្នាំ២០១៨ របស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបានផ្តល់ឱកាសការងារដល់យុវជនចំនួន ២០៦៧នាក់ (២៨២)
នាទី ទីផ្សារការងារ និងមុខរបរ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ