ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទន់សម្រាប់សិស្ស និស្សិត និងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈទទួលយកឱកាសការងារសមរម្យ (២៧៧)

196

បទយកការណ៍ស្តីពី ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទន់សម្រាប់សិស្ស និស្សិត និងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈទទួលយកឱកាសការងារសមរម្យ (២៧៧)
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ