ឱកាសទទួលបានការងារសមរម្យ និងកម្មសិក្សាការងារ នៅក្នុងវេទិកាការងាររបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នៅមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញ (២៧៣)

បទយកការណ៍ស្តីពីឱកាសទទួលបានការងារសមរម្យ និងកម្មសិក្សាការងារ នៅក្នុងវេទិកាការងាររបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នៅមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញ (២៧៣)
នាទី ទីផ្សារការងារ និងមុខរបរ

************************
1– Website: http://pressocm.gov.kh/archives/26691
2– Facebook: https://www.facebook.com/PressOCMOfficial/
3– Twitter: https://twitter.com/pressocm
4– Youtube: https://www.youtube.com/c/PRESSOCMNEWS/live

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ