ការពង្រីក​សេវាការ​ងារ​ឱ្យ​កាន់​តែល្អ​ប្រសើរ​តាម​រយៈ ការ​បង្កើត​នៅមជ្ឈ​​មណ្ឌល​​​ការងារ​ខេត្តបន្ទាយ​មាន​ជ័យ និងខេត្ត​ព្រះសីហនុ (២៦០)

បទយកការណ៍ ស្តីពីការពង្រីកសេវាការងារឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរតាមរយៈ ការបង្កើតនៅមជ្ឈ​មណ្ឌល​​ការងារខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងខេត្តព្រះសីហនុ (២៦០)
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរប និងការងារ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ