សូមទស្សនាវីដេអូ ៖ តើប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ពិតជាស្លាប់មែនឫ បន្ទាប់ពីអតីត បក្សប្រឆាំង ត្រូវបានរំលាយ?

សូមទស្សនាវីដេអូ ៖ តើប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ពិតជាស្លាប់មែនឫ បន្ទាប់ពីអតីត បក្សប្រឆាំង ត្រូវបានរំលាយ?
Has democracy and human right in Cambodia really demised following the dissolution of formal opposition party ?

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ