ការកាត់ជំនួយបរទេសជាសមិទ្ធិផលដ៏ធំបំផុតរបស់អតីតបក្សប្រឆាំង

វីដេអូពិសេស៖ ការកាត់ជំនួយបរទេសជាសមិទ្ធិផលដ៏ធំបំផុតរបស់អតីតបក្សប្រឆាំង
មានរយៈពេល៖ ១៩នាទី ៤៤វិនាទី

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ