វីដេអូ ស្តីពី ខ្ញុំមានមោទនភាព ដោយបានកើតជាកូនខ្មែរ

« ខ្ញុំមានមោទនភាព ដោយបានកើតជាកូនខ្មែរ »
មានរយៈពេល ១៤នាទី ៥៩វិនាទី
ភ្នំពេញថ្ងៃទី ០៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧
ផលិតដោយអង្គភាពព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័ស នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ