កំហុសអ្នកណា? WHOSE FAULT ?

កំហុសអ្នកណា? WHOSE FAULT ?
ផលិតដោយអង្គភាពព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័ស
រយៈពេល៣១ និង០២វិនាទី

ពត៌មានផ្សេងៗ

Selected Comments Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet, at The 19th Government-...

I have mentioned in many public forums and in meeting with the private sector as well as private sector leaders.